fbpx

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez spółkę PEKO HOUSE sp. z o.o. sp.k.

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – poniżej znajdą Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez naszą Spółkę oraz informacje dotyczące przysługujących Państwu praw w związku przetwarzaniem
danych osobowych.

1. Przetwarzanie danych osobowych
Państwa dane osobowe są przetwarzane przez naszą Spółkę zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanym dalej „RODO”).

2. Administrator danych osobowych
Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka działająca pod firmą PEKO HOUSE Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością Spółką komandytową z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Franciszka Klimczaka numer 17 lok. 80, woj. mazowieckie), posiadającą NIP: 9512471173, REGON: 381565238, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000753217.

3. Jak można skontaktować się z Administratorem Danych osobowych
Z Administratorem danych osobowych możecie się Państwo skontaktować w następujący sposób:
 za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 listownie.

4. Inspektor Ochrony Danych
Administrator danych osobowych wyznaczył także Inspektora Ochrony Danych w osobie Pana/Pani Z Inspektorem Ochrony Danych możecie się Państwo kontaktować we wszelkich sprawach związanych z ochroną Państwa danych osobowych przetwarzanych przez naszą Spółkę, w następujący sposób:
 za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 listownie.

5. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych
Państwa dane osobowe są przetwarzane tylko w ściśle określonych celach tj:
a) podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy dotyczącej produktów lub usług nabywanych od Administratora – w każdym przypadku na podstawie Państwa żądania przygotowania takiej umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
b) podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy, jeżeli takie żądanie zostało przez Państwa wyrażone (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
c) umówienia się z Państwem na spotkanie dotyczące świadczonych przez Administratora usług i oferowanych produktów, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
d) wykonania i realizacji umowy dotyczącej produktów lub usług nabywanych od Administratora – w każdym przypadku jeżeli zostanie zawarta – na podstawie wykonania umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
e) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności nałożonych Ustawą z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego lub Ustawą z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
f) ewentualnego ustalenia oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
g) realizacji Państwa zgłoszeń, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
h) prowadzenia działań marketingu bezpośredniego produktów i usług oferowanych przez Administratora, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
i) monitoring wizyjny terenu budowy – Państwa dane osobowe utrwalone za pomocą monitoringu wizyjnego obiektów Administratora są przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób oraz ochrony mienia, a także w celu zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Administratora na szkodę oraz w celu ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami w związku z powyższym (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Nagrania z monitoringu wizyjnego zawierające Państwa dane osobowe będą
przechowywane przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania, chyba że stanowią one dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu – wtedy termin przechowywania ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
j) w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Administrator nie będzie podejmował decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu i które wywoływałyby wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływały.

6. Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:
a) pracownicy i współpracownicy Administratora;
b) banki prowadzące mieszkaniowe rachunki powiernicze;
c) notariusze;
d) podmioty świadczące usługi w zakresie dostawy mediów;
e) wspólnoty mieszkaniowe reprezentowane przez powołane przez nie organy;
f) podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, w szczególności usługi informatyczne, telekomunikacyjne, kurierskie, marketingowe, ubezpieczeniowe, zarządzania (administrowania) nieruchomościami, podmioty świadczące usługi rozliczeniowo-rachunkowe oraz inne podmioty obsługujące inwestycję, usługi w zakresie realizacji inwestycji i wykończenia poszczególnych lokali, usługi w zakresie napraw w ramach gwarancji lub rękojmi, którym Administrator powierzy przetwarzanie Państwa danych osobowych.

7. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

8. Okres przechowywania danych osobowych
Państwa dane osobowe będą przetwarzane tylko przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, o których mowa w punkcie 5 tj.:
a) w zakresie działań zmierzających do zawarcia umowy – przez okres niezbędny do podjęcia takich działań;
b) w zakresie realizacji umowy – przez okres niezbędny do realizacji umowy;
c) w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – przez okres niezbędny do wypełniania tych obowiązków przez Administratora;
d) w zakresie ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – przez okres przedawnienia takich roszczeń przewidziany przepisami prawa;
e) w przypadku przetwarzania danych w oparciu o wyrażoną zgodę – do czasu odwołania zgody;
f) w zakresie marketingu bezpośredniego – do czasu wniesienia sprzeciwu.

9. Uprawnienia
W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Państwu następujące
uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych osobowych;
c) prawo do usunięcia danych osobowych;
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania wyłącznie uzgodnionych z Państwem działań;
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celach marketingu bezpośredniego;
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych ze względu na Państwa szczególną sytuację, w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu;
g) prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Państwa zgody;
h) prawo do przenoszenia danych osobowych tj. otrzymania swoich danych w ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie. Na Państwa żądanie prześlemy takie dane bezpośrednio innemu administratorowi danych;
i) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). W celu skorzystania z praw, o których mowa w pkt a) – i) powyżej należy skontaktować się z Administratorem Danych osobowych lub z Inspektorem Ochrony Danych osobowych.

10. Informacja o dobrowolności podania danych osobowych
Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale równocześnie jest warunkiem przygotowania, a następnie zawarcia umowy rezerwacyjnej, lub umowy przedwstępnej sprzedaży, umowy deweloperskiej oraz umowy przenoszącej własność zawartej w wykonaniu umowy przedwstępnej lub umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu i sprzedaży oraz innych ewentualnych umów dotyczących produktów lub usług nabywanych od Administratora. Konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości przygotowania i zawarcia w/w umów.

11. Szczegółowe informacje zakresie ochrony danych osobowych możecie Państwo uzyskać na stronie  internetowej: www.uodo.gov.pl.

Informacje dotyczące cookies.

Kim jesteśmy?
Adres naszej strony internetowej to: https://mieszkajpodwarszawa.pl.

Jakie dane osobiste zbieramy i dlaczego je zbieramy?
Komentarze

Kiedy odwiedzający witrynę zostawia komentarz, zbieramy dane widoczne w formularzu komentowania, jak i adres IP odwiedzającego oraz podpis jego przeglądarki jako pomoc przy wykrywaniu spamu. Zanonimizowany ciąg znaków stworzony na podstawie twojego adresu email (tak zwany hash) może zostać przesłany do usługi Gravatar w celu sprawdzenia czy jej używasz. Polityka prywatności usługi Gravatar jest dostępna tutaj: https://automattic.com/privacy/. Po zatwierdzeniu komentarza twój obrazek profilowy jest widoczny publicznie w kontekście twojego komentarza.

Media
Jeśli jesteś zarejestrowanym użytkownikiem i wgrywasz na witrynę obrazki, powinieneś unikać przesyłania obrazków z tagami EXIF lokalizacji. Odwiedzający stronę mogą pobrać i odczytać pełne dane lokalizacyjne z obrazków w witrynie.

Ciasteczka
Jeśli zostawisz na naszej witrynie komentarz, będziesz mógł wybrać opcję zapisu twojej nazwy, adresu email i adresu strony internetowej w ciasteczkach, dzięki którym podczas pisania kolejnych komentarzy powyższe informacje będą już dogodnie uzupełnione. Te ciasteczka wygasają po roku. Jeśli odwiedzisz stronę logowania, utworzymy tymczasowe ciasteczko na potrzeby sprawdzenia czy twoja przeglądarka akceptuje ciasteczka. To ciasteczko nie zawiera żadnych danych osobistych i zostanie wyrzucone, kiedy zamkniesz przeglądarkę. Podczas logowania tworzymy dodatkowo kilka ciasteczek potrzebnych do zapisu twoich informacji logowania oraz wybranych opcji ekranu. Ciasteczka logowania wygasają po dwóch dniach, a opcji ekranu po roku. Jeśli zaznaczysz opcję „Pamiętaj mnie”, logowanie wygaśnie po dwóch tygodniach. Jeśli wylogujesz się ze swojego konta, ciasteczka logowania zostaną usunięte. Jeśli zmodyfikujesz albo opublikujesz artykuł, w twojej przeglądarce zostanie zapisane dodatkowe ciasteczko. To ciasteczko nie zawiera żadnych danych osobistych, wskazując po prostu na identyfikator przed chwilą edytowanego artykułu. Wygasa ono po 1 dniu.

Osadzone treści z innych witryn
Artykuły na tej witrynie mogą zawierać osadzone treści (np. filmy, obrazki, artykuły itp.). Osadzone treści z innych witryn zachowują się analogicznie do tego, jakby użytkownik odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę. Witryny mogą zbierać informacje o tobie, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować twoje interakcje z osadzonym materiałem, włączając w to śledzenie twoich interakcji z osadzonym materiałem jeśli posiadasz konto i jesteś zalogowany w tamtej witrynie.

Jak długo przechowujemy Twoje dane?
Jeśli zostawisz komentarz, jego treść i metadane będą przechowywane przez czas nieokreślony. Dzięki temu jesteśmy w stanie rozpoznawać i zatwierdzać kolejne komentarze automatycznie, bez wysyłania ich do każdorazowej moderacji. Dla użytkowników którzy zarejestrowali się na naszej stronie internetowej (jeśli tacy są), przechowujemy również informacje osobiste wprowadzone w profilu. Każdy użytkownik może dokonać wglądu, korekty albo skasować swoje informacje osobiste w dowolnej chwili (nie licząc nazwy użytkownika, której nie można zmienić). Administratorzy strony również mogą przeglądać i modyfikować te informacje.

Jakie masz prawa do swoich danych?
Jeśli masz konto użytkownika albo dodałeś komentarze w tej witrynie, możesz zażądać dostarczenia pliku z wyeksportowanym kompletem twoich danych osobistych będących w naszym posiadaniu, w tym całość tych dostarczonych przez ciebie. Możesz również zażądać usunięcia przez nas całości twoich danych osobistych w naszym posiadaniu. Nie dotyczy to żadnych danych które jesteśmy zobligowani zachować ze względów administracyjnych, prawnych albo bezpieczeństwa.

Gdzie przesyłamy dane?
Komentarze gości mogą być sprawdzane za pomocą automatycznej usługi wykrywania spamu.